• Aprovat el Pla d’inspecció ambiental integrada per al trienni 2023-2025 que cobreix inicialment més de 1.500 establiments considerats d’incidència ambiental potencialment elevada, i el Programa d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2023
  • En els 10 anys que fa que s’executen aquests programes, establerts per la normativa europea, s’han realitzat gairebé 5.800 inspeccions

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha aprovat el nou Pla d’inspecció ambiental integrada per al període 2023-2025, que cobreix el seguiment i la vigilància ambiental de 1.569 establiments actius, tots els autoritzats a Catalunya considerats per la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats de potencialment alta incidència ambiental. El Pla d’inspecció s’ha elaborat prenent en consideració l’experiència assolida amb els plans anteriors, que han permès realitzar gairebé 5.800 inspeccions, i manté la coherència amb les polítiques europees.

Aquest Pla triennal s’implementa mitjançant programes anuals d’inspecció. El corresponent a enguany, el Programa d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2023, ha quedat també aprovat. Es tracta del desè programa que es desenvolupa des que, l’any 2014, es van posar en pràctica les obligacions sobre inspecció ambiental establertes per la Directiva d’emissions industrials, coneguda com a Directiva DEI.

En el marc del Programa per a l’any 2023, s’inspeccionaran 723 establiments, classificats en quatre grups d’activitats:

  • Activitats industrials i/o energètiques (254), com ara cicles combinats per a la producció d’energia elèctrica, refineries de petroli, fabricació de ciment, vidrieres, indústria química de base, foneries, indústria tèxtil o indústria agroalimentària.
  • Activitats de gestió de residus (107), tant de residus no perillosos com de perillosos.
  • Dipòsits controlats de residus (26).
  • Grans explotacions ramaderes (336), tant del sector porcí com del de l’aviram.

Les inspeccions permetran comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions fixades en les autoritzacions ambientals dels establiments seleccionats.

Els criteris per seleccionar quins establiments s’inspeccionaran es fonamenten en una avaluació del seu risc ambiental, prenent en consideració els seus nivells i tipus d’emissions, la sensibilitat del medi local on s’emplacen, el seu risc d’accident, l’historial de compliment de la seva autorització i la seva participació en el sistema de gestió ambiental EMAS. Enguany, el Programa reduirà novament la categoria del risc avaluada per a aquells establiments registrats en el sistema EMAS que, en les darreres inspeccions, hagin acreditat un compliment satisfactori o adequat de l’autorització ambiental. Aquesta reducció de la categoria de risc comporta per a l’establiment una periodicitat d’inspecció més dilatada.

El Programa preveu també realitzar inspeccions no programades tant per verificar el cessament d’activitats com per investigar denúncies, accidents i incidents, o per comprovar la correcció dels incompliments declarats en inspeccions anteriors. Els informes de les inspeccions són públics, amb les úniques limitacions contingudes en la normativa que regula el dret d’accés del públic a la informació ambiental. Actualment, estan disponibles en la pàgina web els informes de les inspeccions realitzades entre els anys 2014 i 2021 i una part dels corresponents a l’any 2022, els ja finalitzats.

Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural