El Mercat

Objectiu i funcionament

Objectiu i funcionament

El Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona té com a objectiu principal reunir, al menys un cop per setmana, a comerciants, industrials, agents comercials i altres possibles operadors relacionats amb els sectors carni, ramader i avícola per a la realització de les operacions mercantils de contractació en règim de lliure concurrència d’oferta i de demanda, referides als sectors esmentats.

Són operadors del Mercat Carni-Ramader i Avícola tots els comerciants, majoristes o detallistes, industrials, agents comercials i d’altres diversos relacionats amb els sectors carni, ramader i avícola, que en legal exercici de la seva activitat, dediquin o relacionin el seu negoci al tràfic habitual de productes i mercaderies que són objecte propi dels esmentats sectors, i hagin inscrit en el Llibre de Registre del Mercat, com a adherits, el seu nom o raó social, així com la seva denominació comercial, si resultés prou acreditada a judici de la Junta Rectora del Mercat Carni-Ramader i Avícola.

Les sessions del Mercat tenen lloc al Saló dels Cònsols de la Casa Llotja de Mar de Barcelona tots els dimarts de 17 a 20 hores.

Alhora que se celebra la sessió del Mercat, es reuneixen les comissions de preus, del sector boví i del sector porcí, per xifrar les cotitzacions registrades als corresponents sectors en el mercat i confeccionar un full de preus orientatius al quals se li dóna una amplia difusió, no solament dins de Catalunya i la resta de l’Estat Español sinó també a països com França, Alemanya, Holanda, Itàlia i Portugal.

El full de preus del sector boví cotitza:

  • el bestiar en canal -EUROP- al ramader, per animals menors d’un any i per animals majors d’un any
  • les peces refrigerades de la canal del vedell a majoristes

El full de preus del sector porcí cotitza:

  • el preu base en canal classe 2a (rendiment 76%)
  • les peces refrigerades del porc a l’engròs a majoristes i a fabricants

La Comissió de Preus del sector avícola es reuneix divendres per confeccionar el full de preus com a reflex de la realitat del mercat setmanal: El full de preus recull les cotitzacions a distribució de les quatre classes (XL, L, M i S).