RESOLUCIÓ ACC/444/2022, de 22 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l’any 2022 (ref. BDNS 611858).

L’Ordre AAM/97/2015, de 20 d’abril, modificada per l’Ordre ARP/33/2016, per l’Ordre ARP/5/2018, per l’Ordre ARP/135/2018 i per l’Ordre ARP/47/2021, estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts i sobre la gestió i el control d’aquests pagaments en el marc del Reglament (UE) 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, que estableix normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna, deroga els reglaments (CE) 637/2008 i (CE) 73/2009 del Consell i estableix un nou règim de pagaments directes basat en el règim de pagament bàsic i altres règims d’ajut.

El Reglament delegat (UE) 639/2014 de la Comissió, d’11 de març, que completa el Reglament (UE) 1307/2013, estableix determinades normes per al funcionament correcte dels nous règims d’ajut, i completa el marc jurídic en relació amb determinades disposicions generals del règim de pagament bàsic, del pagament a les persones agricultores que utilitzen pràctiques agrícoles beneficioses envers el clima i el medi ambient, del pagament als joves agricultors que comencen la seva activitat agrícola i de l’ajut associat.

El Reglament (UE) 2020/2220 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre, estableix determinades disposicions transitòries per als ajuts del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en els anys 2021 i 2022, i modifica els reglaments (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 i (UE) 1307/2013 pel que fa als seus recursos i a la seva aplicació en els anys 2021 i 2022 i el Reglament (UE) 1308/2013 pel que fa als recursos i la distribució dels ajuts en els anys 2021 i 2022.

L’aplicació de la normativa europea esmentada es va concretar en el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, que regula a partir de 2015 els pagaments directes a l’agricultura i ramaderia i altres règims d’ajut i la gestió i el control dels pagaments directes i els pagaments al desenvolupament rural; el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre l’assignació de drets de pagament bàsic de la Política Agrícola Comuna; el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, i el Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir les persones beneficiàries que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

Les normes esmentades han estat modificades pel Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2015); pel Reial decret 745/2016, de 30 de desembre (BOE núm. 316, de 31 de desembre de 2016), que hi introdueix diversos ajustaments tècnics; pel Reial decret 980/2017, de 10 de novembre (BOE núm. 274, d’11 de novembre de 2017); pel Reial decret 27/2018, de 26 de gener; pel Reial decret 628/2019, de 31 d’octubre; pel Reial decret 41/2021, de 26 de gener, i pel Reial decret 1156/2021, de 28 de desembre, que estableix les disposicions específiques per a l’aplicació en els anys 2021 i 2022 dels reals decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, dictats per a l’aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna.

L’article 9.1 del Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, atribueix a la Secretaria d’Agenda Rural, entre d’altres, les funcions d’exercir les competències del Departament en la definició, proposta i execució de les polítiques referents a l’ordenació territorial, el desenvolupament sostenible del medi rural i la gestió forestal, els regadius i les qüestions de la Política Agrària Comuna (PAC) (lletra c), planificar les línies d’ajuts de desenvolupament rural i proposar normativa reguladora en aquesta matèria (lletra g).

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrari, d’acord amb els articles 92 i 93 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Secretaria d’Agenda Rural i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Resolc:

1. Convocar per a l’any 2022 els ajuts de la campanya 2022-2023 que es detallen a continuació, que es regeixen per l’Ordre AAM/97/2015, de 20 d’abril, per la qual s’estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts i sobre la gestió i el control d’aquests pagaments (DOGC núm. 6859, de 27.4.2015), modificada per les ordres ARP/33/2016, de 23 de febrer (DOGC núm. 7067, de 26.2.2016), ARP/5/2018, de 24 de gener (DOGC núm. 7548, de 31.1.2018), ARP/135/2018, de 27 de juliol (DOGC núm. 7677, de 2.8.2018), ARP/7/2019 (DOGC núm. 7791, de 18.1.2019) i ARP/47/2021, d’1 de març (DOGC núm. 8355, de 3.3.2021), i d’acord amb l’Ordre ACC/4/2022, de 24 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2022 (DOGC núm. 8593, de 27.1.2022), i obrir el termini per a la realització dels tràmits relacionats, d’acord amb les condicions establertes en el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i les seves modificacions.

1.1 Règim de pagament bàsic.

Ajut de pagament bàsic.

Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient.

Pagament complementari per als/a les joves agricultors/es.

Sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic.

1.2 Règim de petits agricultors.

1.3 Ajuts associats per a les persones agricultores.

Ajut associat al cultiu de l’arròs.

Ajut associat als cultius proteics.

Ajut associat als fruits de closca i les garrofes.

Ajut associat als llegums de qualitat.

Ajut associat al tomàquet per a indústria.

1.4 Ajuts associats per a les persones ramaderes.

Ajut associat a les explotacions que mantenen vaques alletants.

Ajut associat a les explotacions de boví d’engreix.

Ajut associat a les explotacions de boví de llet.

Ajut associat a les explotacions d’oví.

Ajut associat a les explotacions de cabrum.

Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials l’any 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

Ajut associat als ramaders de boví d’engreix que van mantenir drets especials l’any 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

Ajut associat als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials l’any 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

2. Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2022 s’han de formalitzar d’acord amb l’article 3 de l’Ordre ACC/4/2022, de 24 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2022, i es poden presentar des de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2022. Això no obstant, s’admetran sol·licituds d’ajuts i sol·licituds de drets de la reserva de pagament bàsic dins els 25 dies naturals següents a la data límit fixada al paràgraf anterior. Durant aquest període, l’import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. En el cas de la reserva de pagament bàsic, l’import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard.

Les sol·licituds presentades transcorreguts els 25 dies naturals esmentats no s’admetran a tràmit.

3. Els ajuts convocats són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa i són a càrrec de la partida D/470000100/6120/0000 FAGFEAGA dels pressupostos del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. L’import d’aquests ajuts consignat com a límit màxim en l’àmbit de tot l’Estat espanyol per a aquesta campanya 2022 és de 4.857.100.000 euros d’acord amb l’annex III del Reglament (UE) 1307/2013.

4. Els ajuts directes no podran superar el límit establert en l’apartat 3 precedent ni el límit global establert a l’annex II del Reglament (UE) 1307/2013. En cas de superació, per resolució del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), s’establiran els coeficients de reducció corresponents als imports a pagar per a cada règim d’ajut, o l’import unitari a aplicar, si s’escau.

5. L’òrgan instructor dels expedients de pagament dels ajuts directes és el Servei de Control Integrat i Pagaments de la Secretaria d’Agenda Rural.

La resolució dels expedients dels ajuts convocats mitjançant aquesta Ordre correspon a la persona titular de la Secretaria d’Agenda Rural.

6. La notificació de la resolució i el pagament dels ajuts s’han d’efectuar entre l’1 de desembre de 2022 i el 31 de desembre de 2022. Figuraran en la resolució de concessió, com a mínim, la procedència dels fons amb què es finança l’ajut (FEAGA) i també l’advertiment que les dades personals seran tractades d’acord amb l’article 8 i publicades d’acord amb l’article 23 de l’Ordre AAM/97/2015. La resolució de concessió es notificarà a les persones beneficiàries mitjançant la publicació d’un anunci al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), on s’informarà de l’accés a la base de dades de Consulta Pública PUNIC (a través de l’aplicació DUN), en la qual figurarà el contingut complet de la resolució. Aquesta publicació substitueix la notificació individual, té els mateixos efectes i indicarà els recursos que escaiguin, l’òrgan davant el qual s’han d’interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el Tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d’informar la persona interessada de quan s’efectuarà la publicació esmentada.

7. L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la comptabilització de la disposició de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà d’efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la finalitat de l’objecte de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la persona beneficiària.

8. Contra la resolució, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant la persona titular del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l’endemà en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

9. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la Seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

10. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control i de seguiment i avaluació, d’acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A aquests efectes, assisteixen a les persones beneficiàries els drets establerts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

11. Aquests ajuts es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

12. Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb els ajuts regulats en aquestes bases reguladores podrà posar els esmentats fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per mitjans electrònics a través del canal habilitat en l’adreça web http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d’abril, que es pot consultar a l’adreça web http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d’un mes.

Barcelona, 22 de febrer de 2022

Teresa Jordà i Roura

Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural