La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha dictat proposta de resolució, de 20 de juny de 2022 per la qual s’assigna el nitrogen de referència (N-ref) a explotacions ramaderes de les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Empordà, el Baix Penedès, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, el Garraf, les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pla de l’Estany, el Pla d’Urgell, el Priorat, el Ripollès, la Segarra, el Segrià, la Selva, el Tarragonès, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

D’acord amb el que preveu l’article 52 de la Llei 26/2010 el 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a informació pública l’expedient esmentat durant un termini de vint dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Les persones que tinguin interès a examinar l’expedient ho podran fer a la pàgina web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural http://agricultura.gencat.cat/informaciopublica i al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), durant el període esmentat, en el qual podran formular les al·legacions que creguin convenients mitjançant el formulari del tràmit “Al·legacions a la publicació dels valor de nitrogen de referència en granja” que es troba disponible a la seu electrònica de la Generalitat (https://seu.gencat.cat). Les al·legacions presentades mitjançant un altre formulari es tindran per no presentades.

 

Barcelona, 27 de juny de 2022

 

Elisenda Guillaumes Cullell

Directora general d’Agricultura i Ramaderia

Descarregar PDF

Font: Gencat