Representants de la cadena de valor ramadera europea es van reunir per dirigir una carta als comissaris europeus d’Agricultura, Janus Wojciechowski, i de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides, per expressar serioses preocupacions sobre la revisió en curs de la legislació de benestar animal de la UE. Les associacions van demanar una avaluació d’impacte econòmic exhaustiva, ja que consideren que el temps i els recursos destinats a fer una avaluació d’impacte sobre la legislació de benestar animal a la granja no són adequats.

Tot i que sovint es va sol·licitar a la DG SANTE que proporcionés tots els mitjans necessaris per a una revisió socioeconòmica integral i exhaustiva de tota la legislació de benestar animal abans d’iniciar la revisió legislativa, sembla que les peticions van caure en orelles sordes. Les associacions també van demanar suport a la DG AGRI per compartir aquesta petició amb els homòlegs de la DG SANTE.

Hi ha una forta preocupació pels motius pels quals la Comissió podria avaluar qualsevol impacte potencial, ja que fins ara hi ha poca indicació de quines opcions polítiques s’inclouran en la futura legislació de benestar animal de la UE. I tot i que la voluntat hi és, donats els terminis molt ajustats, les associacions no van poder aportar dades socioeconòmiques concretes per part seva. L’obtenció d’aquestes dades és un procés costós i que requereix un calendari que actualment no coincideix amb els terminis polítics fixats per la DG SANTE.

A més, els signants de la carta destaquen que els dictàmens de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) es van publicar més tard del previst, tot i que el seu propòsit és ajudar en la redacció del futur text legislatiu. Segons els representants europeus de la cadena de valor de la ramaderia, la implicació dels agricultors, les cooperatives, els comerciants ramaders, la indústria càrnia i tota la cadena de valor és clau per garantir la coherència entre les diferents polítiques.

Els ramaders saben millor que ningú com se senten i es comporten els seus animals diàriament, i es comprometen a garantir alts estàndards de benestar animal en tot el sector ramader europeu. En aquest sentit, la DG AGRI té un paper essencial en la representació dels seus interessos a nivell de la Comissió i té un paper crucial en la preparació i implementació de la legislació futura.

És essencial que les polítiques siguin coherents i treballin de la mà per promoure el benestar i la sostenibilitat animal de manera equilibrada si Europa vol mantenir un sector ramader competitiu i productiu.

Pel que fa al finançament, és evident que la Política Agrària Comuna – PAC per si sola no és suficient per ajudar els agricultors a fer noves millores en termes de normes de producció i de benestar animal. És per això que s’ha de considerar acuradament la viabilitat d’aquests canvis tant financerament com físicament, tenint en compte les distorsions de la competència dins del mercat interior i quant costaria.

És evident que cal una avaluació de l’impacte socioeconòmic, que inclogui les aportacions de les parts interessades. Els experts rellevants necessiten temps suficient per proporcionar dades i mesures concretes per avaluar. S’han de tenir en compte tots els costos i condicionants que comportaria qualsevol possible transició: construir noves instal·lacions o reformar les existents, adquirir noves eines, formar empleats, canviar plans de negoci o demanar préstecs bancaris. Els agricultors compromesos necessiten suport financer i institucional per reduir al mínim la càrrega administrativa i econòmica. La producció ramadera de la UE només serà sostenible si continua sent dinàmica, d’alta qualitat i competitiva.

Font: European Lifestock Voice