La Resolució ACC/1948/2022, de 20 de juny, convoca per a aquest any 2022 l’ajut excepcional adreçat als productors dels sectors de boví de carn, avicultura de carn (pollastres), conills i productors de cítrics afectats per les pertorbacions de mercat ocasionades pel conflicte bèl·lic a Ucraïna amb un import de 3.924.153,00 euros, ampliables amb l’aportació de 7.844.005,00 procedents del pressupost del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en concepte d’aportació nacional complementària.

Atès que en data 14 de juliol de 2022 s’ha incorporat el crèdit corresponent a l’aportació esmentada del Ministeri, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural considera necessari realitzar l’ampliació de la dotació inicial.

D’acord amb l’article 92.4 b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, escau efectuar la declaració dels crèdits efectivament disponibles de la convocatòria esmentada.

En conseqüència, d’acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Resolc:

Incrementar en 7.844.005,00 euros l’ajut excepcional adreçat als productors dels sectors de boví de carn, avicultura de carn (pollastres), conills i productors de cítrics afectats per les pertorbacions de mercat ocasionades pel conflicte bèl·lic a Ucraïna, convocat mitjançant la Resolució ACC/1948/2022, de 20 de juny (DOGC núm. 8696, de 27.6.2022), amb una dotació inicial de 3.924.153,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/470000100/6120/0000 FFEAGA dels pressupostos del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l’any 2022. Per tant, la dotació total resultant d’aquesta convocatòria és d’11.768.158,00 euros.

 

Barcelona, 2 d’agost de 2022

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural