Actualment, a Europa, és present la pesta porcina africana, que afecta una sèrie d’estats membres de la Unió Europea, i que també s’estén fora. En general, aquests estats són a l’oest del continent, però se n’han detectat nous focus a Alemanya, la República Txeca i Bèlgica. Aquesta malaltia afecta els porcs domèstics, principalment a explotacions ramaderes, però també els senglars salvatges, que tenen un paper important en la seva transmissió, tot actuant de reservori en el camp.

Hi ha un interès global per a l’erradicació i lluita contra aquesta malaltia que va dur l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació (FAO) a publicar la Iniciativa Global de Control de la Pesta Porcina Africana dels Porcs (GF-TADs). La Unió Europea ha hagut d’anar adoptant mesures de control en el marc de la Directiva 2002/60/CE del Consell, de 27 de juny, per la qual s’estableixen disposicions específiques de lluita contra la pesta porcina africana i es modifica la Directiva 92/119/CEE pel que fa a la malaltia de Teschen i la pesta porcina africana. Aquestes actuacions s’han ampliat mitjançant la implementació de les decisions 2014/709/EU de la Comissió, de 9 d’octubre, i 2021/175, de 12 de febrer. La Comissió va adoptar també un document de treball SANTE/7112/2015, actualment en una versió/revisió 3, en què queda palès que el paper del senglar en la transmissió i en la prevenció i el control és molt rellevant. En aquest sentit, l’EFSA (Agència Europea de Seguretat Alimentària) va adoptar l’any 2014 l’informe científic Evaluation of possible mitigation measures to prevent introduction and spread of African swine fever virus through wild boar. D’acord amb aquest treball i tots els documents publicats posteriorment, la disminució de les poblacions de senglar i la reducció de la seva densitat són una de les estratègies més importants de lluita contra aquesta malaltia.

Per la seva banda, l’Estat espanyol va ordenar la vigilància sanitària i les actuacions en matèria d’aquesta malaltia mitjançant el Reial decret 546/2003, de 9 de maig, pel qual s’estableixen disposicions específiques de lluita contra la pesta porcina africana, i el Reial decret 599/2011, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen les bases del Pla de vigilància sanitària del ramat porcí. Un dels instruments amb què s’organitza la vigilància és el Pla coordinat estatal d’alerta sanitària veterinària. Per aquesta raó, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va aprovar el Programa nacional de vigilància sanitària en senglars a fi de monitoritzar aquest risc, i en tots els documents tècnics de prevenció i en les diverses reunions de coordinació amb comunitats autònomes es fixa la disminució de l’abundància de senglar a les zones d’arribada potencial com una estratègia de primer ordre.

Una altra malaltia que afecta greument els ramats i en què el senglar és la principal espècie salvatge que actua com a reservori i contribueix a la seva transmissió als animals domèstics és la tuberculosi bovina. La lluita contra aquesta malaltia ha estat reforçada recentment mitjançat el Reial decret 138/2020, de 28 de gener, pel qual s’estableix la normativa bàsica en matèria d’actuacions sanitàries en espècies cinegètiques que actuen com a reservori de la tuberculosi (complex Mycobacterium tuberculosis). Aquest instrument també focalitza l’actuació de control en la disminució de l’abundància del senglar.

El Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum, estableix mesures adreçades al compliment dels requisits higiènics i sanitaris previstos a la normativa europea en matèria d’higiene alimentària per a la recollida, el condicionament i el transport de les peces de caça silvestres destinades a la comercialització per al consum humà i els requisits que han de complir les persones amb formació en matèria de sanitat i higiene en l’àmbit de la caça, els requisits que han de complir els punts logístics de recollida de les peces de caça silvestre, les mesures d’adaptació dels requisits de construcció, disseny i equipaments en establiments de manipulació de la carn de caça silvestre de producció limitada i les mesures de prevenció i control de la triquina en relació amb el consum domèstic privat de carn de caça silvestre procedent d’espècies susceptibles a aquest paràsit, i regula la vigilància sanitària de la fauna salvatge cinegètica en relació amb l’objecte d’aquest Decret.

La disposició addicional tercera del Decret 9/2019, de 8 de gener, estableix que el departament competent en matèria d’activitats cinegètiques i d’alimentació ha de preveure mesures de promoció del consum de la carn de caça silvestre, que inclourà, a més, tot allò relacionat amb les Bones Pràctiques i l’educació sanitària.

El funcionament correcte de la cadena alimentària en relació amb el consum de carn de caça té tres efectes des del punt de vista de l’interès públic: primer, l’estímul a la cacera de senglars, que té com a conseqüència la disminució de la seva densitat, la qual cosa afavoreix la preservació de l’equilibri del medi natural on viu aquesta espècie; segon, la millora de la situació en relació amb el risc d’entrada de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, i l’expansió de la tuberculosi bobina (TB), ja que una disminució de la població de senglars té un efecte important en la prevenció i lluita contra aquestes malalties, i, finalment, el transport dels senglars a punts logístics de carn de caça (PLCC) i establiments de manipulació de carn de caça (EMCC) permet concentrar-los en uns pocs llocs a Catalunya, de manera que el mostreig dels senglars en el marc del Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge de Catalunya es realitza de manera més segura des del punt de vista sanitari i més eficient des del punt de vista econòmic, i permet assolir un mostreig molt més elevat d’animals amb mostres que anys enrere. També permet una recollida i eliminació més eficient de les vísceres i dels residus.

Aquesta Ordre té per objecte contribuir a promoure la captura de senglars i la comercialització de la seva carn com a eina per prevenir i lluitar contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i afavorir l’equilibri del medi natural per evitar l’increment de la densitat de determinades poblacions de senglars mitjançant l’establiment d’ajuts a les societats i associacions de caçadors, que són el sistema de caça tradicional del senglar a Catalunya pràcticament en exclusivitat, totes entitats sense ànim de lucre, per promoure l’increment de les captures de senglar, i als titulars o gestors de PLCC, de manera que s’estimuli el seu funcionament per recollir les peces de caça silvestre procedents dels llocs de captura, i realitzar l’evisceració i posterior trasllat a un EMCC. Així mateix, es pretén fomentar la creació de nous PLCC i la millora dels existents per fer-los més eficients.

El règim d’aquests ajuts, pel que fa a la línia 2.3, serà el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

En conseqüència, valorada la conveniència de donar suport al sector dels caçadors i de les empreses que gestionen PLCC mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

 

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la seva carn en el circuit de comercialització, les quals es publiquen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases aprovades en l’article 1, el qual consta en l’annex 2.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre ACC/129/2021, de 15 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització, la qual resta d’aplicació només per a les convocatòries d’ajuts efectuades a empara seva.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 13 de juliol de 2022

Teresa Jordà i Roura

Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 

 

Annex 1

Bases reguladores

1. Objecte dels ajuts i definicions

1.1 L’objecte dels ajuts és:

Objectiu 1: establir una línia d’ajuts a la promoció de la captura de senglars per disminuir-ne la densitat al medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes, especialment la pesta porcina africana (d’ara endavant, PPA) i la tuberculosi bovina (d’ara endavant ,TB), i prevenir els danys al sector primari mitjançant l’estímul de la seva caça. Aquest objectiu conté una línia:

Línia 1.1: facilitar i estimular l’activitat de les societats i associacions de caçadors que siguin entitats sense ànim de lucre i realitzin la captura de senglars en el territori de Catalunya amb l’objectiu d’incrementar-ne les captures i reduir-ne la densitat a fi de disminuir el risc d’entrada de la PPA, contribuir a frenar la progressió de la TB i a la lluita contra altres malalties de declaració obligatòria, evitar els danys al sector primari i estimular l’entrada d’aquests animals caçats al circuit alimentari.

Objectiu 2: establir una línia d’ajuts per promoure l’aprofitament de la carn procedent de les peces capturades a fi d’introduir-la en el circuit de comercialització mitjançant el seu transport i recepció als PLCC i/o EMCC i per promoure la realització d’obres de millores en els PLCC. Aquest objectiu conté tres línies:

Línia 2.1: promoure el transport dels senglars caçats des del punt de captura fins al PLCC o EMCC.

Línia 2.2: estimular l’acceptació dels senglars caçats en qualsevol lloc del territori de Catalunya en els PLCC existents a Catalunya amb l’objectiu d’estimular la comercialització de la carn de senglar com a mesura de gestió i d’aprofitament de les captures i a fi d’afavorir l’economia circular i evitar la generació de residus per la destrucció de les peces capturades. També incrementar les captures de senglar i reduir-ne la densitat, de manera que disminueixi el risc d’entrada de la PPA, es contribueixi a frenar la progressió de la TB i es previnguin els danys al sector primari.

Línia 2.3: promoure la posada en funcionament de nous PLCC i la millora dels ja existents per adequar-los a l’increment del flux d’entrada de senglars capturats.

1.2 Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén per:

a) Establiment de manipulació de carn de caça (EMCC): establiment autoritzat i inscrit al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya en què es prepara la carn de caça per a la seva comercialització.

b) Punt logístic de carn de caça (PLCC): lloc en què s’acullen les operacions de recollida de les peces de caça silvestre procedents dels llocs de captura per a l’evisceració i posterior trasllat a un establiment de manipulació de carn de caça.

2. Persones beneficiàries

En el cas de la línia 1.1: les societats i associacions de caçadors que siguin entitats sense ànim de lucre, els caçadors associats de les quals hagin caçat senglars en el període que determini la convocatòria corresponent.

En el cas de la línia 2.1: les societats i associacions de caçadors i les empreses gestores dels PLCC que es facin càrrec del transport, d’acord amb la normativa vigent, dels exemplars caçats en el territori de Catalunya des del punt de captura fins a un PLCC o EMCC.

En el cas de la línia 2.2: les empreses gestores d’un o més PLCC que hagin realitzat la seva activitat legalment, d’acord amb l’article 2.1 h) del Decret 9/2019, de 8 de gener, ubicats en el territori de Catalunya, que hagin rebut exemplars de senglar capturats en el territori de Catalunya en el període que determini la convocatòria corresponent.

En el cas de la línia 2.3: les persones titulars o empreses gestores dels PLCC que realitzin les actuacions establertes a la línia i detallades a l’apartat 5 d).

3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) El compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l’ajut.

b) Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

c) En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

d) En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

e) Quan es tracti d’entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

f) En cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

g) En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

h) En el cas de línies d’ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació o una fundació: tenir els estatuts de l’entitat adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

i) En el cas d’agrupació de persones físiques o jurídiques, no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l’article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

j) En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d’empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’article 1 del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

k) Les persones sol·licitants d’aquests ajuts s’han d’adherir al codi ètic que figura com a annex 3.

l) Les persones beneficiàries de naturalesa pública i poders adjudicadors hauran de complir, en tot cas, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els procediments de contractació de les actuacions a subvencionar.

3.2 Les societats i associacions de caçadors sense ànim de lucre (línia 1.1 de l’objectiu 1), a més de l’apartat 3.1 precedent, han de complir els requisits següents:

a) Haver caçat els senglars al territori de Catalunya en el període que determini la convocatòria i haver dut aquests senglars a un PLCC que figuri en el registre d’entrada del centre receptor de les peces de carn de caça, o bé a un EMCC registrat al registre oficial corresponent del departament competent en matèria de salut pública, per a la seva comercialització.

b) Les societats i associacions de caçadors no han d’haver rebut una sanció ferma en els darrers 3 anys per accions que vagin en contra dels interessos fixats a l’objecte d’aquesta línia d’ajuts (objectiu 1, línia 1), i concretament qualsevol acció contrària a la normativa en matèria d’activitats cinegètiques i protecció dels animals.

c) Complir el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.

d) Estar inscrites al Registre d’Entitats Esportives (REE) de la Generalitat de Catalunya.

3.3 Els sol·licitants de la línia 2.1 de l’objectiu 2 (societats i associacions de caçadors, empreses titulars o que gestionen PLCC ubicats en el territori de Catalunya), a més de l’apartat 3.1, han de complir els requisits següents:

a) Els exemplars han d’haver estat transportats complint les disposicions de traçabilitat i transport establertes pel Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum, i figurar així registrats en el registre d’entrada del centre receptor de les peces de carn de caça.

b) Haver transportat senglars caçats en el territori de Catalunya en el període que determini la convocatòria, i tots els exemplars subvencionats haver estat convenientment identificats i registrats, i comptar amb la traçabilitat corresponent.

c) Les societats i associacions de caçadors i les persones titulars o gestores d’un o més PLCC no han d’haver rebut una sanció ferma en els darrers 3 anys per accions que vagin en contra dels interessos fixats a l’objecte d’aquesta línia d’ajuts (objectiu 2), i concretament per l’abocament de residus al medi o qualsevol acció contrària a facilitar les captures de senglar i reduir-ne la densitat de manera que disminueixi el risc d’entrada de la pesta porcina africana i es contribueixi a frenar la progressió de la tuberculosi bovina i d’altres malalties de declaració obligatòria.

3.4 Les empreses titulars o que gestionin PLCC ubicats en el territori de Catalunya de la línia 2.2 de l’objectiu 2, a més de l’apartat 3.1, han de complir els requisits següents:

a) Ser titulars o gestores d’un o més PLCC inclosos al territori de Catalunya.

b) Complir el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.

c) Haver rebut senglars caçats en el territori de Catalunya en el període que determini la convocatòria, i tots els exemplars subvencionats haver estat convenientment identificats i registrats i comptar amb la traçabilitat corresponent.

d) Les persones titulars o gestores d’un o més PLCC no han d’haver rebut una sanció ferma en els darrers 3 anys per accions que vagin en contra dels interessos fixats a l’objecte d’aquesta línia d’ajuts (objectiu 2), i concretament per l’abocament de residus al medi o qualsevol acció contrària a facilitar les captures de senglar i reduir-ne la densitat de manera que disminueixi el risc d’entrada de la pesta porcina africana i es contribueixi a frenar la progressió de la tuberculosi bovina i d’altres malalties de declaració obligatòria.

3.5 Les persones titulars o empreses gestores dels PLCC que realitzin les actuacions establertes a la línia i detallades a l’apartat 5 d) (línia 2.3 de l’objectiu 2), a més de l’apartat 3.1 d’aquestes bases, hauran de complir els requisits següents:

Les persones titulars o gestores d’un o més PLCC no han d’haver rebut una sanció ferma en els darrers 3 anys per accions que vagin en contra dels interessos fixats a l’objecte d’aquesta línia d’ajuts (objectiu 2), i concretament per l’abocament de residus al medi o qualsevol acció contrària a facilitar les captures de senglar i reduir-ne la densitat de manera que disminueixi el risc d’entrada de la pesta porcina africana i es contribueixi a frenar la progressió de la tuberculosi bovina i d’altres malalties de declaració obligatòria.

3.6 Règim de concurrència i incompatibilitats amb altres ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb d’altres que, per a la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sens perjudici del règim d’acumulació amb altres ajuts de minimis establert en l’article 5 del Reglament (UE) 1407/2013 per als ajuts de la línia 2.3.

4. Tipus i quantia dels ajuts

4.1 El tipus i la quantia destinats a cada línia d’ajuts són els següents:

Línia 1.1:

a) 20 euros per senglar caçat i destinat a comercialització, amb un mínim de 40 senglars, en el cas que les captures s’hagin produït a les zones d’elevada densitat de senglars definides en la convocatòria corresponent, amb un màxim de 20.000 euros per persona beneficiària.

b) 18 euros per senglar caçat i destinat a comercialització, amb un mínim de 40 senglars, en el cas que les captures s’hagin produït en la resta de zones, amb un màxim de 20.000 euros per persona beneficiària.

Línia 2.1: 5 euros pel transport de cada senglar des del punt de caça al PLCC o a l’EMCC, amb un mínim de 40 senglars transportats i un màxim de 20.000 euros per persona beneficiària.

Línia 2.2:

a) 10 euros per senglar entrat al PLCC, amb un màxim de 80.000 euros per persona beneficiària, en el cas d’empreses que col·laborin en la presa de mostres per al seguiment de la situació sanitària de les poblacions de senglars dins del Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge del DACC, d’acord amb l’annex VI del Decret 9/2019, de 8 de gener, i el Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge vigent. La col·laboració haurà de ser acreditada d’acord amb el punt 7.1 i) d’aquestes bases reguladores.

b) 8 euros per senglar entrat al PLCC, amb un màxim de 80.000 euros per persona beneficiària, en el cas d’empreses que no col·laborin en la presa de mostres per al seguiment de la situació sanitària de les poblacions de senglars dins del Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge del DACC.

Línia 2.3:

a) Per a la redacció del projecte constructiu d’un PLCC, un import màxim de 5.000 euros per PLCC.

La subvenció serà del 100% del cost del projecte (amb el màxim establert en el paràgraf anterior) en el cas d’empreses que col·laborin en la presa de mostres per al seguiment de la situació sanitària de les poblacions de senglars dins del Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge del DACC, d’acord amb l’annex VI del Decret 9/2019, de 8 de gener, i el Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge vigent. La col·laboració haurà de ser acreditada d’acord amb el punt 7.1 i) d’aquestes bases reguladores.

Per a la resta d’empreses, la subvenció serà del 80%.

b) Per a l’execució de la resta d’actuacions de millora definides en l’apartat 5 d) dels PLCC: màxim de 30.000 euros per PLCC en el cas d’un PLCC per sol·licitant. En el cas que un mateix gestor o titular de PLCC sol·liciti millores per a més d’un PLCC, màxim de 20.000 euros per cada PLCC.

La subvenció serà del 100% de l’import justificat en el cas d’empreses que col·laborin en la presa de mostres per al seguiment de la situació sanitària de les poblacions de senglars dins del Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge del DACC, d’acord amb l’annex VI del Decret 9/2019, de 8 de gener, i el Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge vigent. La col·laboració haurà de ser acreditada d’acord amb el punt 7.1 i) d’aquestes bases reguladores.

Per a la resta d’empreses, la subvenció serà del 80%.

c) L’import de l’ajut de la suma dels diferents conceptes de la línia 2.3 no podrà ser superior en cap cas a 50.000 euros per persona beneficiària.

4.2 Cada sol·licitant només podrà realitzar una sol·licitud per línia. La línia 1.1 podrà incloure exemplars de més d’un terreny cinegètic de règim especial. En les mesures 2.1 i 2.2, els exemplars inclosos a la sol·licitud també podran procedir de diferents terrenys cinegètics de règim especial. En la línia 2.3, cada sol·licitud podrà incloure actuacions subvencionables en més d’un PLCC del mateix titular o empresa gestora.

4.3 Els ajuts de la línia 2.3 se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimisi, per tant, el total d’ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000 euros bruts durant un període de tres exercicis fiscals.

4.4 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar són les que determini la convocatòria corresponent.

4.5 La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els criteris d’atribució establerts a l’apartat 9 d’aquestes bases reguladores.

5. Despeses subvencionables

5.1 Als efectes d’aquestes bases, es consideren despeses subvencionables les següents:

a) En el cas de la línia 1.1, la captura de senglars al territori de Catalunya destinats a la comercialització i convenientment identificats i amb els criteris de traçabilitat corresponents. No es podran considerar els exemplars de senglar caçats i destinats directament a consum domèstic o autoconsum.

b) En el cas de la línia 2.1, el transport dels senglars caçats a Catalunya des del punt de captura fins a un PLCC o un EMCC ubicats en territori català, convenientment identificats i amb els criteris de traçabilitat corresponents.

c) En el cas de la línia 2.2, la recepció de senglars caçats a Catalunya per PLCC ubicats al territori de Catalunya, convenientment identificats i registrats, i el seu condicionament per a la introducció de la seva carn en el circuit de la comercialització.

d) En el cas de la línia 2.3, la realització de les actuacions subvencionables són:

1. Redacció del projecte de construcció d’un nou PLCC.

2. Les obres de construcció de nous PLCC.

3. Adquisició d’equipament i estris necessaris que permetin la suspensió de la peça de caça silvestre.

4. Condicionament del terra i, si s’escau, les parets i el sostre, per obtenir superfícies llises, impermeables i de fàcil neteja i desinfecció.

5. Actuacions d’inclinació del terra per permetre l’evacuació de l’aigua de neteja.

6. Instal·lació d’equips d’il·luminació suficients per a la realització de les operacions de manera adequada, protegits per evitar ser focus de contaminació física.

7. Instal·lació de punt de subministrament d’aigua apta per al consum humà, freda i calenta, en quantitat i pressió suficients per a la neteja dels locals.

8. Instal·lació de desguassos per a l’evacuació correcta de les aigües residuals.

9. Adquisició de mànega o altre dispositiu amb pressió suficient que permeti l’arrossegament de la brutícia.

10. Actuacions de protecció de les obertures exteriors i desguassos de manera que s’impedeixi l’accés d’animals i plagues.

11. Instal·lació de rentamans d’accionament no manual equipats amb sabó líquid, material per eixugar-se higiènicament les mans i paperera ubicats a prop del lloc de treball.

12. Adquisició de sistemes de neteja de ganivets i dels altres estris de treball que contactin amb les carns i en permetin la desinfecció.

13. Adquisició de contenidors estancs de tancament hermètic i en nombre suficient a la capacitat màxima d’animals que es puguin gestionar.

14. Adquisició i instal·lació de cambres de fred amb guies aèries (carrils) per a la refrigeració activa de les canals rebudes.

15. Adquisició d’altres equipaments de característiques similars que contribueixin a la manipulació correcta de la carn de caça.

5.2 Es considera que la despesa ha estat realitzada quan hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert a la resolució de convocatòria corresponent.

6. Sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat, d’acord amb el procediment establert en l’annex 2 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (d’ara endavant, DACC) per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades de manera diferent a l’establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

7. Documentació a presentar amb la sol·licitud

7.1 S’ha d’adjuntar a les sol·licituds la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no cal aportar els documents indicats en les lletres següents en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol Administració, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l’òrgan, l’Administració o la dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils, i, si no ho fa, es podrà considerar que ha desistit de la seva sol·licitud, amb resolució prèvia.

a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en cas de no haver autoritzat el DACC a obtenir aquesta informació, d’acord amb l’apartat 7.4.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, si s’escau.

c) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o els estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si s’escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques, el Registre de Cooperatives o el Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DACC ho verificarà d’ofici.

d) En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

e) Per a la línia 1.1 de l’objectiu 1: certificat o document de rebuda degudament signat pel centre receptor de les peces de carn de caça, PLCC o EMCC que demostri l’entrada a la cadena alimentària d’acord amb l’apartat 3.2, la relació d’exemplars registrats procedents de la societat i/o associació de caçadors amb indicació del terreny cinegètic de règim especial, la data de captura i el número del precinte a què fa referència l’article 9 del Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum. A més, s’haurà d’adjuntar el mateix registre en format de full de càlcul.

f) Per a la línia 2.1 de l’objectiu 2: certificat de l’empresa gestora del PLCC i/o EMCC en què s’acrediti qui ha realitzat el transport i que aquest transport s’ha efectuat d’acord amb la normativa aplicable. Haurà d’estar degudament signat pel PLCC i/o EMCC i la societat i/o associació de caçadors. A més, s’haurà d’adjuntar el mateix registre en format de full de càlcul.

g) Per a la línia 2.2 de l’objectiu 2: certificat o document de rebuda degudament signat pel centre receptor de les peces de carn de caça (PLCC o EMCC) que demostri la seva entrada a la cadena alimentària d’acord amb l’apartat 3.4. El certificat ha d’incloure la relació d’exemplars amb la indicació del terreny cinegètic de règim especial, la data de captura i el número del precinte a què fa referència l’article 9 del Decret 9/2019, de 8 de gener. A més, s’haurà d’adjuntar el mateix registre en format de full de càlcul. En cas de duplicitat en el número de precinte en diferents sol·licituds, l’exemplar afectat no es tindrà en compte en cap dels expedients afectats.

h) Per a la línia 2.3 de l’objectiu 2: tres pressupostos de diferents empreses de les actuacions de les millores a efectuar entre les definides a l’apartat 5 d). L’elecció entre les ofertes es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de procedir d’empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits de l’article 42 del Codi del comerç. Els proveïdors no podran tenir parentiu de fins a primer grau amb les persones sol·licitants de l’ajut, ni formar-ne part en el cas de persones jurídiques. En aquesta darrera casuística i sens perjudici d’altres formes de vinculació, no es podran donar les situacions següents: el sol·licitant persona física o jurídica i el proveïdor és un societat de la qual el sol·licitant és soci; el sol·licitant persona jurídica i el proveïdor és una persona física que és sòcia de la societat, i el sol·licitant persona jurídica i el proveïdor és una persona jurídica que té participacions de la societat sol·licitant.

i) En les línies 2.2 i 2.3 de l’objectiu 2, les empreses que hagin col·laborat en la presa de mostres per al seguiment de la situació sanitària de les poblacions de senglars dins del Pla de vigilància sanitària de fauna salvatge del DACC hauran d’aportar un certificat emès per l’empresa responsable d’executar el Pla de vigilància.

j) Per a la línia 2.3 de l’objectiu 2, cal aportar un document indicant els ajuts de minimis rebuts en l’exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, fent constar que l’ajut global de minimis que hagi rebut la persona sol·licitant no supera els límits establerts per la normativa reguladora d’aquests ajuts.

7.2 L’imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) El compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut.

b) No estar sotmesa a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) Declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) No estar sotmesa a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

e) Declaració que les còpies digitalitzades presentades reprodueixen exactament els documents originals en poder de la persona beneficiària.

f) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si s’escau.

g) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració segons la qual l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

h) En el cas d’empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. Aquesta informació es consultarà d’ofici al registre corresponent del Departament d’Empresa i Treball. En el cas d’empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’article 1 del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. Aquesta informació es verificarà d’ofici consultant el Registre de Plans d’Igualtat del Departament d’Empresa i Coneixement, i, si el pla no consta en el registre esmentat, la persona beneficiària l’haurà d’aportar.

i) Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donada d’alta en el cens de l’Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

j) Quan es tracti d’entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

k) Als centres laborals, complir la normativa de política lingüística: fer constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

l) Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística: atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

m) En el cas de les fundacions, complir la normativa en relació amb els comptes: haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat.

n) En el cas d’agrupació de persones físiques o jurídiques, compromís de no dissoldre’s fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l’article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

o) No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l’audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7.3 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada comportarà l’autorització al DACC per obtenir els certificats o les verificacions necessaris per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

7.4 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta el DACC a comprovar la conformitat de les dades que s’hi contenen o es declaren.

8. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d’ajuts corresponent.

9. Criteris d’atribució

En cas que els ajuts sol·licitats superin l’import màxim que estableix la convocatòria, es repartirà mitjançant prorrateig entre totes les sol·licituds que resultin auxiliables.

10. Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà aplicant el criteri d’atribució establert en l’apartat 9 entre les sol·licituds auxiliables.

10.2 Els actes de tràmit que hagi de notificar l’òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el Tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l’imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d’informar la persona beneficiària potencial de quan s’efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

10.3 L’òrgan instructor serà la persona titular de la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental i l’òrgan competent per resoldre la persona titular de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

10.4 Un cop avaluades les sol·licituds, l’òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d’acord amb l’informe de la Comissió de Valoració.

10.5 La Comissió de Valoració, que és l’òrgan col·legiat de valorar les sol·licituds d’ajuts, estarà integrada d’acord amb la convocatòria corresponent i pot sol·licitar a l’òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per elaborar l’informe d’avaluació.

10.6 La Comissió de Valoració determina l’assignació del pressupost disponible, d’acord amb els criteris d’atribució establerts en aquestes bases reguladores.

10.7 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

11. Inadmissió i desistiment

11.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

11.2 Comportarà el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ. 11.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1 Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el Tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l’imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d’informar la persona beneficiària potencial de quan s’efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats. 11.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 11.5, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor ha d’acceptar-ho.

12. Proposta de resolució provisional

12.1 La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1 Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.2 La proposta de resolució ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions.

12.3 Les persones que figuren en la proposta de resolució poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió.

12.4 La subvenció s’entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils esmentats.

12.5 Les persones proposades com a beneficiàries podran desistir de la subvenció.

12.6 En el supòsit que alguna de les persones proposades com a beneficiàries no accepti la subvenció proposada o desisteixi de la sol·licitud, es pot redistribuir el crèdit alliberat entre la resta de sol·licituds auxiliables, d’acord amb els criteris d’atribució i prioritats establerts a l’apartat 9 d’aquestes bases reguladores.

12.7 En el cas que l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits establerts d’acord amb l’activitat de la persona beneficiària de l’apartat 3, requerirà la persona beneficiària perquè aporti la documentació escaient en els termes previstos a l’apartat 7 d’aquestes bases reguladores.

12.8 L’òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

13. Resolució

13.1 D’acord amb la documentació presentada i les comprovacions d’ofici efectuades, l’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l’òrgan competent per resoldre.

13.2 La resolució de concessió contindrà, com a mínim, l’import màxim de l’ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades, la procedència dels fons amb els quals es finança l’ajut i la via de recurs que correspongui. Així mateix, s’ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que és al corrent de les seves obligacions amb l’Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

A més, les resolucions corresponents als ajuts de la línia 2.3 hauran de fer constar el caràcter d’ajut de minimis, d’acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de setembre, sobre l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.20213).

13.3 La resolució s’efectuarà mitjançant publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1 Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, i indicarà els recursos que escaiguin, l’òrgan davant el qual s’han d’interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el Tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l’imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d’informar la persona beneficiària potencial de quan s’efectuarà aquesta notificació, que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

14. Publicitat

La publicitat dels ajuts concedits es farà d’acord amb la convocatòria.

15. Justificació

15.1 La documentació justificativa de l’execució de les actuacions subvencionables de les línies 1.1, 2.1 i 2.2 s’haurà d’aportar en el moment de presentar la sol·licitud, d’acord amb l’apartat 7 d’aquestes bases reguladores.

15.2 En la línia 2.3, les persones beneficiàries hauran de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini que estableixi la convocatòria corresponent. El termini d’execució es podrà ampliar, amb sol·licitud prèvia de la persona beneficiària, en els termes que estableix l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

La documentació justificativa que cal presentar és la següent:

a) Sol·licitud de pagament de l’ajut, d’acord amb imprès normalitzat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DACC o al web http://agricultura.gencat.cat/guiajustificacioajuts.

b) Compte justificatiu, el qual ha d’adoptar la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, ha de contenir, amb caràcter general, la documentació següent i s’ha de presentar d’acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar de la Seu electrònica http://seu.gencat.cat i del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini:

1. Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’actuació subvencionada en què s’indiquin les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades en què consti:

a) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del creditor/a, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament.

b) Les factures o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficiència administrativa en format electrònic, o, en el cas de documents en paper, les seves còpies en format digital i la documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor. Es considera efectivament pagada la despesa a l’efecte de la seva consideració com a subvencionable amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurement a aquests creditors d’un efecte mercantil garantit per una entitat financera o companyia d’assegurances.

Aquestes factures o justificants acreditatius del pagament hauran de ser de data posterior a la sol·licitud d’ajut i a la de la visita de no inici d’obres, si escau, i anteriors a la data de finalització del termini d’execució i justificació establert a la resolució de concessió.

En el cas de presentació de factures electròniques o documents electrònics probatoris equivalents, o en el cas d’aportació de còpies digitalitzades de factures i documents equivalents emesos en paper, la presentació de la documentació ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable de la persona beneficiària on indiqui que tots aquests justificants no han estat presentats en cap altra justificació de subvenció o, en el cas que així fos, ha de declarar en quina quantitat o en quin percentatge. Si en controls sobre el terreny o en controls a posteriori es constata la falsedat d’aquesta declaració responsable, les actuacions restaran excloses de la subvenció i s’actuarà d’acord amb l’apartat 19 (Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament) d’aquestes bases reguladores. En el cas que les persones beneficiàries siguin ens de l’Administració local o comarcal, la justificació de les factures i els documents probatoris equivalents consistirà en un certificat de la persona funcionària competent per realitzar el control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària de l’ens local o comarcal (secretari/ària-interventor/a) on s’indiqui que les factures no han rebut subvencions procedents d’altres fons de finançament, o bé, en el cas que s’hagin demanat altres ajuts, quin percentatge s’imputarà a cada factura.

c) Una declaració responsable de la persona beneficiària amb el contingut mínim següent:

– Les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades reprodueixen exactament els documents originals en poder de la persona beneficiària.

– Els justificants de despesa s’han imputat a les diferents fonts de finançament de manera que no se supera l’import unitari de cada justificant.

– El total de les fonts de finançament no supera el cost de l’actuació subvencionada.

– Es disposa d’un sistema de comptabilitat separada o els justificants de despesa tenen assignat un codi comptable comú a les transaccions relacionades amb l’actuació subvencionada.

a) Si la subvenció s’atorga d’acord amb un pressupost, s’ha de presentar una liquidació on s’indiquin i, si s’escau, es motivin les desviacions respecte del pressupost inicial.

b) Quan correspongui, indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o indirectes, excepte en els casos en què les bases reguladores de la subvenció hagin previst la seva imputació mitjançant un import alçat sense necessitat de justificació.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s’imputin parcialment a d’altres subvencions, s’ha d’indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb la identificació dels òrgans concedents.

d) Qualsevol altra documentació relacionada directament amb l’objecte específic de la subvenció que requereixin les bases.

e) En el cas de persones jurídiques, quan l’ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar al DACC la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

– En el cas que la persona beneficiària sigui un poder adjudicador d’acord amb l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que la contractació de les actuacions subvencionables s’ha realitzat d’acord amb la Llei esmentada.

Es considera que la despesa ha estat realitzada quan hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert a la resolució de convocatòria corresponent.

16. Pagament

16.1 La proposta de pagament de la subvenció es realitza amb una certificació prèvia segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan justificades degudament. Als efectes de l’article 15.2 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, es delega la competència per realitzar la certificació esmentada en el/la director/a general competent en matèria de caça.

16.2 Les persones beneficiàries, per rebre l’import de les subvencions, han d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i la social en el moment en què el DACC realitzi les comprovacions corresponents amb l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l’autorització al DACC a què es refereix l’apartat 7.3.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

16.3 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

16.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

17. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció.

b) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb les actuacions.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l’òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

h) En el cas de persones jurídiques, quan l’ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar al DACC la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració a l’efecte de fer-les públiques.

i) Incloure el logotip corporatiu del Programa d’identificació visual (PIV) editat a la pàgina web http://identitatcorporativa.gencat.cat en els elements informatius i de difusió de l’activitat objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció, o les mesures de difusió alternatives que determinin les bases reguladores respectives, utilitzant l’expressió “amb el suport de la Generalitat de Catalunya”.

j) En el cas de la línia 2.3, la persona beneficiària haurà d’executar les obres de construcció del nou PLCC previstes en el projecte en el termini màxim de 2 anys a comptar des de la data de pagament de la subvenció.

18. Modificació de la resolució

La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions que van determinar l’atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d’una decisió de l’Administració.

19. Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

19.1 L’òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l’obligació per part de la persona beneficiària de retornar l’import rebut i de pagar els interessos corresponents en els supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions, i també en el cas d’incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases reguladores.

19.2 En els ajuts de la línia 2.3, és causa de revocació del 40% de l’ajut atorgat que la persona beneficiària no hagi executat les obres de construcció del PLCC previstes en el projecte en el termini de 2 anys a comptar des de la data de pagament de l’ajut per causes imputables a la persona beneficiària, és a dir, sempre que l’execució sigui tècnicament i jurídicament viable, la qual cosa el personal tècnic del DACC comprovarà en el moment oportú d’acord amb les facultats d’inspecció i control recollides en l’apartat 20 d’aquestes bases reguladores.

19.3 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19.4 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència d’interès de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajut fins a la data en què s’acordi que escau el reintegrament en els casos que estableixen l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

En els ajuts de la línia 2.3, també es pot exigir el reintegrament si se superen els límits que estableix l’article 3.2 del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i d’acord, si s’escau, amb l’article 6 del mateix Reglament.

19.5 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions. A aquests efectes, l’òrgan competent per instruir el procediment de revocació i/o reintegrament és la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental i l’òrgan competent per resoldre la persona titular de la direcció general competent en matèria de caça, que podrà acordar la compensació de deutes de naturalesa pública diferents amb els crèdits reconeguts a favor de la persona deutora en virtut d’un acte administratiu, la qual cosa es farà constar a la resolució.

20. Inspecció i control

Els òrgans competents del DACC tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l’atorgament de l’ajut i d’inspeccionar els registres d’entrada de peces de caça als PLCC i els EMCC a fi de comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

Les actuacions d’inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D’acord amb l’article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l’obligació de les persones beneficiàries o terceres a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en l’exercici d’aquestes funcions d’inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament, si s’escau, de l’ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

21. Sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sense perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l’Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l’expedient sancionador oportú d’acord amb el règim sancionador a què fa referència l’apartat anterior.

22. Protecció de dades

22.1 Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar per obtenir la subvenció sol·licitada s’inclouen al tractament anomenat Gestió d’ajuts del Departament de la Secretaria General del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La seva finalitat és verificar el compliment dels requisits necessaris per accedir als ajuts/les subvencions i, si és el cas, pagar els ajuts. Les persones interessades poden sol·licitar l’accés a les seves dades i la seva rectificació i supressió o la limitació del tractament quan escaigui, d’acord amb la informació que trobaran al web del Departament http://agricultura.gencat.cat/ca/inici.

22.2 Les persones beneficiàries i entitats col·laboradores han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Annex 2

Tramitació telemàtica de sol·licituds

1. Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats en l’annex 1 s’adapta a les peculiaritats de la tramitació utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d’aquest annex.

2. Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d’aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat

2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l’Administració quan s’enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l’entitat sol·licitant i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.

3. Registre

L’únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

4. Identificació de la persona sol·licitant

4.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es faran mitjançant la utilització dels sistemes d’identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d’acord amb els criteris establerts al Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital. En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament mitjançant mecanismes d’identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. En el cas que l’import total de la subvenció adjudicada sigui superior a un total de 60.000 €, caldrà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d’acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

4.2 En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, per realitzar la sol·licitud caldrà el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del/de la representant de l’empresa, d’acord amb el paràgraf anterior.

5. Còmput de terminis

5.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l’apartat 2 d’aquest annex es pot fer tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d’aquesta convocatòria.

5.2 A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s’entén efectuada el primer dia hàbil següent.

En el supòsit d’interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, se li indiquin els registres presencials on pot presentar la documentació alternativament i se li informi sobre els efectes d’aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s’han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

6. Efectes de la presentació de sol·licituds

6.1 D’acord amb l’article 3.1 de la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, el DARP reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d’identificació de l’apartat 4 d’aquest annex.

6.2 L’entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d’incorporar, en tot cas, el número de registre d’entrada i la data i l’hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

7. Programes i aplicacions

Els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Annex 3

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d’aquests ajuts han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis i regles

D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han d’incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries, i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis i regles.

En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d’aquestes subvencions han d’adequar la seva activitat i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis ètics i regles de conducta.

Principis ètics i regles de conducta

1. Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest òrgan realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa a les persones adjudicatàries en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal en els supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

Efectes d’un eventual incompliment dels principis ètics i les regles de conducta

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a persones beneficiàries d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Descarregar el pdf aquí

Font: gencat